ویزای آذربایجان و شرایط عمومی

ویزای آذربایجان بسته به اهداف و مقاصد ورود و مدت اقامت در کشور آذربایجان انواع متفاوتی دارد ویزای عادی مدت زمان اعتبار ویزای عادی به منظور یک بار ورود و خروج به کشور آذربایجان 90 روز است. ویزای عادی آذربایجان خود نیز به دو صورت می باشد که عبارتند از: ویزای یکبار ورود:افرادی که تمایل […]